Hi, How Can We Help You?

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Praktyka zespołu Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę delikatny charakter spraw tego rodzaju, połączenie zaufania, poufności i zrozumienia pozwala na wolne od emocji dążenie do ochrony interesów klienta, zwłaszcza w tak trudnych dla niego sytuacjach życiowych.

Zajmujemy się sprawami o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, sprawami o uregulowanie kontaktów z dziećmi, sprawami o alimenty – w tym o uchylenie i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, sprawami o zaspokajanie potrzeb rodziny, sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawami związanymi z ojcostwem i macierzyństwem, a także wszelkimi innymi sprawami majątkowymi i niemajątkowymi należącymi do tej gałęzi prawa, w tym w szczególności sprawami o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, sprawami zarządu majątkiem wspólnym, sprawami z zakresu pochodzenia dziecka, sprawami o ubezwłasnowolnienie i rozwiązanie przysposobienia.

1