Skip to content

adwokat Jacek Wrocławski: +48 602 647 464       adwokat Jan Wrocławski: +48 608 603 363      adwokat Zofia Wrocławska-Dąbrowska: +48 696 749 670

Specjalizacje

Specjalizacje
That clients’ success determines our own. So we ensure both by clients’ success determines our collaborating.

eleifend ut nibh at, tempus vehicula sapien. Phasellus eu pharetra leo. Mauris feugiat, tortor vel congue pretium, est urna vulputate mi, et tincidunt ipsum leo non nulla. Aenean et felis elit.

Klient indywidualny

Głównym celem naszej wieloletniej praktyki jest ochrona interesów Klienta i sprostanie jego oczekiwaniom. Doświadczenie zdobyte na salach sądowych i znajomość prawa umożliwia profesjonalne podejście do każdej sprawy i poszukiwanie najkorzystniejszego dla Państwa rozwiązania. Sztuka negocjacji oraz wsparcie, tak w toku sprawy sądowej, jak i na etapie przedsądowym, towarzyszy od zawsze świadczonej przez nas pomocy prawnej, przy często trudnych, skomplikowanych sytuacjach życiowych.

Obsługa przedsiębiorców

Wieloletnia współpraca z przedsiębiorcami pozwala na profesjonalne reprezentowanie stron przed sądami gospodarczymi we wszystkich rodzajach spraw, a także zastępstwo podmiotów gospodarczych przed Krajowym Rejestrem Sądowym i doradztwo przy zawieraniu umów, jak również ich wykonaniu i dochodzeniu roszczeń. Zajmujemy się sprawami wynikającymi ze sporów między wspólnikami prawa handlowego, w tym sprawami o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek kapitałowych, a także sporów między wspólnikami spółki prawa cywilnego. Kompleksowa analiza umów pozwala na uniknięcie i ograniczenie odpowiedzialności w związku z ich realizacją w przyszłości, co ma niebagatelne znaczenie przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Pomagamy także między innymi
w zakładaniu, rejestracji oraz przekształcaniu spółek prawa handlowego oraz doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców w oparciu o następujące formy współpracy:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe – kancelaria ustala z przedsiębiorcą miesięczne wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną, która obejmuje prowadzenie wszystkich spraw przedsiębiorcy, udzielanie bieżących porad prawnych oraz analizę umów. Jest to najbardziej popularna forma współpracy wybierana przez przedsiębiorców – wszystkie sprawy sądowe i pozasądowe przedsiębiorcy prowadzone są bezpośrednio przez kancelarię.
  2. Wynagrodzenie godzinowe – kancelaria udziela pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorcę przez kilka – kilkanaście godzin w miesiącu, w oparciu o ustaloną z przedsiębiorcą stawkę godzinową.

  3. Wynagrodzenie za konkretną sprawę  – kancelaria ustala z przedsiębiorcą wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy lub rozwiązania określonego problemu prawnego.

Prawo cywilne

Zajmujemy się wszystkimi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego – prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy odszkodowawcze, o podział majątku, o zasiedzenie, sprawy spadkowe, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o uznanie spadkobiercy za niegodnego, sprawy o zachowek, sprawy o wykonanie zobowiązań wynikających z umów (w tym umów przedwstępnych), sprawy o unieważnienie umowy, sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne, sprawy związane z odwołaniem darowizny, a także sprawy dotyczące roszczeń wynikających z umów, m.in. umów sprzedaży, umów najmu, umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów zlecenia, umów leasingu i wielu innych. Kancelaria zajmuje się także sprawami z zakresu prawa rzeczowego, prawa nieruchomości i prawa spółdzielczego oraz  lokalowego – w tym sprawami o eksmisję. Pomagamy również w egzekucji przysługujących należności.

Rozwody i podziały majątku

Sprawy o rozwód i o podział majątku stanowią jeden z filarów działalności kancelarii. Zdobyte doświadczenie na salach sądowych w całej Polsce, znajomość przepisów, wspierana licznie odbywanymi szkoleniami oraz udzielane Mocodawcy wsparcie podczas całego procesu pozwala najlepiej sprostać oczekiwaniom Klienta. Wyjaśniamy, kiedy zasadne jest występowanie o rozwód z orzekaniem o winie, a kiedy bez orzekania o winie, również z punktu widzenia alimentów zasądzanych na rzecz małżonka oraz dobra małoletnich dzieci. Analizujemy różne możliwości podziału majątku wspólnego małżonków z punktu widzenia najkorzystniejszego wariantu dla Klienta, wyjaśniamy, które składniki należą do majątku wspólnego, a które nie. W razie zaistnienia takiej możliwości, prowadzimy także negocjacje na etapie przedsądowym oraz bierzemy udział w mediacji.

Prawo rodzinne

Praktyka zespołu Kancelarii w zakresie spraw rodzinnych poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Biorąc pod uwagę delikatny charakter spraw tego rodzaju, połączenie zaufania, poufności i zrozumienia pozwala na wolne od emocji dążenie do ochrony interesów klienta, zwłaszcza w tak trudnych dla niego sytuacjach życiowych.

Poza sprawami o rozwód i podział majątku, zajmujemy się sprawami o separację, uregulowanie kontaktów z dziećmi, o alimenty – w tym o uchylenie i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, sprawami o zaspokajanie potrzeb rodziny, sprawami z zakresu władzy rodzicielskiej, sprawami związanymi z ojcostwem i macierzyństwem, a także wszelkimi innymi sprawami majątkowymi i niemajątkowymi należącymi do tej gałęzi prawa, w tym w szczególności sprawami o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, sprawami zarządu majątkiem wspólnym, sprawami z zakresu pochodzenia dziecka, sprawami o ubezwłasnowolnienie i rozwiązanie przysposobienia.

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i reprezentacja pokrzywdzonych to niezwykle istotny obszar działalności Kancelarii. Doświadczenie zdobyte w toku setek procesów karnych i postępowań przygotowawczych pozwala na wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia w oparciu o kompleksową analizę przepisów nawet w sytuacjach “bez wyjścia”. Zajmujemy się także sprawami o wykroczenia, sprawami z zakresu prawa karnego gospodarczego i wykonawczego.

Prawo pracy

Prowadzimy wszelkie sprawy pracownicze, doradzamy zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Obecne realia społeczno-gospodarcze, czasy umów śmieciowych i zwolnień grupowych sprawiły, że sprawy ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych stanowią istotny element naszej działalności. Zajmujemy się sprawami sądowymi, a także postępowaniami przed organami  ubezpieczeniowymi i rentowymi oraz innymi sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w sprawach związanych m.in. z rozwiązaniem stosunku pracy, zarówno za wypowiedzeniem jak i bez wypowiedzenia, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypowiedzeniami zmieniającymi i wielu innych.

Prawo administracyjne

Z biegiem lat gałąź prawa administracyjnego stała się bardzo ważnym elementem praktyki Kancelarii. Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, przed sądami administracyjnymi, w tym także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zajmujemy się między innymi sporządzaniem skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także  odwołań od decyzji organów administracji publicznej oraz wieloma innymi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, których nie sposób tu wymienić.

Prawo nieruchomości

Od samego początku istnienia kancelarii prowadzimy wszystkie sprawy z szeroko pojętego prawa nieruchomości. Wielokrotnie rozwiązywaliśmy nietypowe problemy prawne i prowadziliśmy skomplikowane procesy sądowe związane z nieruchomościami, również przeciwko instytucjom państwowym i samorządowym.  Zajmujemy się w szczególności sprawami o zwroty wywłaszczonych nieruchomości, o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, zapłatę czynszu najmu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie bądź zniesienie służebności gruntowych i drogi koniecznej. Do zakresu działania kancelarii należą także sprawy dotyczące zmiany wpisu w księgach wieczystych. Uczestniczymy także we wszelkich sporach między właścicielami i najemcami/dzierżawcami nieruchomości, dbając o jak najlepszą realizację interesu Klienta.

E-commerce

Jest to istotny obszar działania kancelarii. Od wielu lat z dumą wspieramy handel internetowy, pomagamy firmom, również start-upom, stawiać ich pierwsze kroki w biznesie, sporządzamy regulaminy sklepów internetowych, zajmujemy się aktualizacją bieżących dokumentów związanych z handlem elektronicznym.  Bierzemy udział w rozpatrywaniu reklamacji, uczestniczymy w relacjach z kontrahentami oraz zajmujemy się szeroko pojętym doradztwem związanym z prawem gospodarczym, dbając o należyte zabezpieczenie interesów Klienta.